Yeni Üye | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Favorilerim | Detaylı Arama | Yardım | Bize Ulaşın | Şifremi Unuttum | Bayi Girişi | Blog
Google+ FaceBook Twitter
Popup

adet sepetinize eklenmiştir.

Toplam Fiyat:
Arkadaş Kitabevi > Kitap > Beta Yayınları > İletişim Olarak Reklamcılık
İletişim Olarak Reklamcılık

İletişim Olarak Reklamcılık

Beta Yayınları
Adet:  
Seçtiğiniz adet sepete eklenecektir.
Fiyatlarımıza KDV dahildir.
%10 İndirim
Arkadaş Fiyatı: 14,4 TL
Etiket Fiyatı: 16 TL
Kazancınız: 1,60 TL
Kazanacağınız Puan: 29
Twitter Facebook Google + Tumblr More
Ürün Açıklaması
İletişimin fark­lı yön­leri üzerine yazıl­mış olan bu kitap serisi sayısı git­tik­çe ar­tan öğ­ren­cilerin, bu konuyu ilk kez görecek olan öğ­ren­cilerin ih­tiyacını kar­şılamak üzere tasar­lan­mış­tır. Deneyim­li öğ­ret­men­ler veya okut­man­lar­dan oluşan yazar kad­rosunun amacı ileri düzey­deki öğ­ren­ciye verilebilecek geniş araş­tır­ma kap­samıy­la, konuya yeni baş­layan öğ­ren­cinin çalış­maya baş­layabil­mek için ih­tiyacı olan bil­gi arasın­daki boş­luğunu kapat­mak­tır. Muh­te­me­len ile­ti­şi­min en ka­rak­te­ris­tik özel­li­ği çe­şit­li ol­ma­sı­dır: dil ara­cı­lı­ğıy­la kit­le ile­ti­şim araç­la­rı ve po­pü­ler kül­tür­den, bi­rey­sel ve sos­yal dav­ra­nı­şa ka­dar ge­niş bir ala­na ya­yı­lır, fa­kat bu çe­şit­li­lik­te­ki bağ­lan­tı­la­rı ve bir­leş­ti­ri­ci nok­ta­la­rı ta­nım­lar. Bu se­ri ki­tap­lar ko­nu­su­nun ya­pı­sı­nı yan­sıt­mak­ta­dır. Ba­zı ki­tap­lar ge­niş çap­ta ko­nu mal­ze­me­si­ne uy­gu­la­na­bi­le­cek ça­lış­ma yön­tem­le­ri­ni ve ku­ram­la­rı oturt­ma­ya ça­lı­şan ge­nel te­mel ça­lış­ma­la­rı, di­ğer­le­ri de bu ku­ram­la­rı ve yön­tem­le­ri tek bir ana te­ma­ya uy­gu­la­ma­ya ça­lı­şan ki­tap­la­rı oluş­tu­ra­cak­lar­dır. Da­ha ge­nel olan­lar bir­bi­riy­le ne ka­dar bağ­lan­tı­lıy­sa, bu te­ma mer­kez­li ki­tap­lar da bir­bir­le­ri­ye o ka­dar iliş­ki­li ola­cak­tır. Rek­lâm­cı­lık, ha­ber ve­ya dil gi­bi tek bir te­ma an­cak bu çe­şit­li ko­nu­yu oluş­tu­ran di­ğer tüm te­ma­lar­la iliş­ki­len­di­ril­di­ği ve­ya fark­lı­laş­tı­ğı za­man ile­ti­şim ör­ne­ği ola­rak an­la­şı­la­bi­lir. O za­man di­zi ki­tap­la­rın bir­bir­le­riy­le ya­kın­dan ilin­ti­li iki te­mel he­de­fi var: il­ki, ile­ti­şi­mi ku­ram­lar yar­dı­mıy­la açık­la­ma­ya ça­lı­şan çağ­daş araş­tır­ma­la­rın en önem­li so­nuç­la­rı­nı okur­la­ra sun­mak. İkin­ci­si, oku­ru gün­lük ile­ti­şim ya­şam­la­rı­na doğ­ru­dan uy­gu­la­ya­bi­le­cek­le­ri uy­gun ça­lış­ma ve araş­tır­ma yön­tem­le­riy­le do­nat­mak. Okur­lar bu ki­tap­lar­dan ya­rar­la­na­rak da­ha iyi ya­zı­la­r ya­za­bi­li­yor, da­ha iyi pro­je­ler ge­liş­ti­rip sı­nav­la­rı­nı ve­re­bi­li­yor­lar­sa be­ni çok bah­ti­yar ede­cek­tir; ama ile­ti­şi­min top­lum­sal ya­şa­mı­mı­zı na­sıl bi­çim­len­di­rip bil­gi­len­dir­di­ği­ne, sa­na­yi top­lu­mu­nu na­sıl mey­da­na ge­ti­rip ya­rat­tı­ğı­na da­ir ye­ni bir iç gö­rü de ka­za­nır­lar­sa çok ho­şu­ma gi­der. İle­ti­şim par­ça­la­ra ay­rıl­ma­sı gerek­tiğin­de çok sık­lık­la sor­gusuz sual­siz kanık­san­mak­tadır.
Ürün Detayı
ISBN: 9786053771975
Yazar Adı: Gillian Dyer
Yayıncı: Beta Yayınları
Çeviren: Nurdan Öncel Taşkıran
Dil: Türkçe
Cilt: Karton
En (cm): 13,5
Boy (cm): 19,5
Kağıt Cinsi: 2.Hamur
Sayfa Sayısı: 272
Baskı Sayısı: 1

Başa Dön